Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2037 (2020-2021)
Innlevert: 27.04.2021
Sendt: 27.04.2021
Besvart: 04.05.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet leverte Legemiddelverket i mars i år en utredning om hvordan apotekregelverket bør innrettes for fremtiden.
Hva er regjeringens plan for den videre utviklingen av apotekregelverket?

Begrunnelse

Da apotekloven trådte i kraft i 2001 var internetthandel generelt av et langt mindre omfang enn i dag og nettapotek fantes ikke. Det var først i 2010 at myndighetene åpnet for netthandel av ikke-reseptpliktige legemidler og deretter i 2016 at det ble mulig å handle reseptpliktige legemidler på nett.
Fra 2016 har det vært en voldsom vekst i nordmenns netthandel, inkludert handel av legemidler og andre apotekvarer.
Norge er ett av landene der nettsalg av medisiner har vokst betraktelig de seneste årene. Covid-19-situasjonen har også påvirket omfanget av netthandel. Det er grunn til å tro at dette har endret preferansene til mange forbrukere permanent, slik at etterspørselen etter apotekvarer på nett derfor vil holde seg på et høyere nivå i fremtiden.
Dagens apotekregelverk er innrettet med tanke på salg i fysiske apotek, ikke salg over internett. Dette var bakgrunnen for Helse- og omsorgsdepartementet i juli 2020 ga Statens legemiddelverk i oppdrag å utrede hvordan apotekregelverket bør innrettes for fremtiden. Utredningen ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet 29. mars 2021.
I regelverksutviklingen er det en rekke viktige temaer som må avklares, blant annet apotekenes mulighet til konkurranse på like vilkår, om det er tilstrekkelig priskonkurranse i grossistleddet, hvilke krav som skal gjelde til farmasøytisk kontroll, levering av medisiner i postkasse, samt mengde- og aldersbegrensninger på legemidler uten resept.
Den 14. april 2021 publiserte de nordiske konkurransemyndighetene en felles rapport om markedet for nettapotek i Norden. Rapporten konkluderer blant annet med at det er nødvendig med reformer og færre reguleringer i apotekbransjen. Nordiske konkurransemyndigheter ønsker nå dialog med helsemyndighetene for å gi innspill til hvordan apotekreguleringen bør endres.
Rapporten konkluderer med at nettapotek kan bidra til mer effektive apotektjenester, noe som kommer forbrukerne til gode. Basert på erfaringen i mer liberaliserte markeder, som Sverige, kan nettapotek øke konkurransen i markedet og øke tilgjengeligheten for apotektjenester. Samtidig er det viktig at det nye apotekregelverket legger som premiss at utlevering av legemidler til sluttbruker skal være forsvarlig, samt medvirke til riktig legemiddelbruk i befolkningen

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I 2016 fikk apotek adgang til å sende reseptpliktige legemidler til forbrukere bosatt utenfor apotekets naturlige geografiske kundeområde. Dette har ført til at en større andel av salget av legemidler nå skjer via nettapotek. Som stortingsrepresentant viser til er apotekregelverket utviklet med tanke på fysiske apotek, og er i liten grad tilpasset salg via nettapotek. Jeg ga derfor den 7. juni 2020 Legemiddelverket oppdrag om å utrede hvordan apotekregelverket bør innrettes for fremtiden, med sikte på at dette tilpasses dagens apotekmarked, hvor salg av legemidler skjer både i fysiske apotek og via nettapotek. Oppdraget inkluderte en vurdering av om det kan være formålstjenlig å skille mellom ulike apotekformer i regelverket. Videre skulle det utredes hvordan eventuelle endringer i regelverket antas å påvirke apotekmarkedet, apotekenes rolle knyttet til legemiddelberedskap og eventuelle endringers betydning for dekningsgrad for fysiske apotek. En vurdering av apotekenes avanse for ulike apotekformer, herunder om det er grunner som taler for at nettapotek og fysiske apotek skal ha forskjellige avansenivåer, var også omfattet av oppdraget.

I forbindelse med oppdraget innhentet Legemiddelverket skriftlige innspill fra bransjeaktørene knyttet til oppdragets ulike vurderingstemaer. Innspillene tyder på at

enkelte krav i dagens regelverk kan være en barriere for endringer i retning av økt bruk av nettapotek. Enkelte aktører har også gitt uttrykk for at nåværende vertikale integrasjon mellom grossist og apotek utgjør en barriere for frittstående apoteks ramme- og konkurransevilkår. I lys av innspillene ble oppdraget senere justert til å inneholde en oppsummering av de enkelte problemstillingene som har kommet frem og Legemiddelverkets foreløpige vurderinger av disse.

Legemiddelverkets svar på oppdraget ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet 1. april 2021 og er nå til behandling i departementet.