Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2189 (2020-2021)
Innlevert: 11.05.2021
Sendt: 12.05.2021
Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren
Besvart: 25.05.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Mange personer med kurdisk bakgrunn fra Irak venter fremdeles på å få ta del i identitetsavklaringsprogrammet som Stortinget anmodet regjeringen om å gjennomføre i 2016.
Hva er status med arbeidet, og når kan de det gjelder vente seg å få et svar?

Begrunnelse

Det er nå nærmere 5 år siden Stortinget vedtok anmodningsvedtak nr 505 om identitetsavklaringsprogrammet den 01.03.2016. Høsten 2017 ble verifiseringsmetode utprøvd av UDI og PU og det ble også gjennomført et pilotprosjekt våren 2018 som var vellykket.
Det er en gruppe kurdere fra Irak som har søkt om å få være med på prosjektet, som er svært frustrerte over den lange saksbehandlingstiden. Ventetiden har ifølge dem gått utover både både fysisk og psykisk helse.
Flesteparten av de dette gjelder kom til Norge i perioden 1999-2000 og har nå over 20 års botid i Norge. For flere av de som har endret sin identitet medfører ventetiden også at de for tiden er uten gyldige identitetsdokumenter som skaper store vanskeligheter for dem i hverdagen.
Mange får ikke bankkort. Mange får ikke pass og kan ikke besøke familie også videre. Mange får problemer med arbeidet sitt og egen bedrift på grunn av manglende pass.

Guri Melby (V)

Svar

Guri Melby: Det tidsavgrensede identitetsavklaringsprogrammet for irakere ble iverksatt 1. mai 2019. Gjennom programmet får de som deltar mulighet til å klarlegge sin identitet, men de må også oppfylle de øvrige vilkårene i statsborgerloven for å få innvilget norsk statsborgerskap. I forkant av iverksettelsen av identitetsavklaringsprogrammet ble det høsten 2017 og våren 2018 gjennomført et pilotprosjekt i to etapper. Piloten resulterte i at 159 deltakere fikk innvilget norsk statsborgerskap. Utlendingsdirektoratet (UDI) opplyser at 629 personer har fylt vilkårene for å delta i det ordinære programmet, mens åtte saker fortsatt er til vurdering. Per 18. mai 2021 har 216 personer fått verifisert sin identitet, og UDI har fattet vedtak i 81 saker. Ytterligere åtte saker er klare til behandling og UDI vil avgjøre disse innen kort tid. UDI avventer videre status på verifisering for en gruppe på 32 personer. Det planlegges også flere verifiseringsrunder i 2021, men på grunn av pandemien er det vanskelig å si noe konkret om når resten av verifiseringene kan forvente å være gjennomført.

Pandemien forsinker også prosessen med forberedelse av saker. Blant annet er tilgang på dokumenter og verktøy begrenset på grunn av påbud om hjemmekontor. Årsaken til den lange saksbehandlingstiden i saker som er verifisert, skyldes videre at en stor andel av dem som har søkt om å være med i identitetsavklaringsprogrammet har oppgitt en totalt endret identitet. Selv om identiteten er å anse som klarlagt når den er verifisert gjennom identitetsavklaringsprogrammet, må søkerne også fylle de øvrige vilkårene for norsk statsborgerskap. Det er UDIs oppgave å avdekke om det foreligger grunner til at søknaden ikke skal eller bør innvilges. De undersøkelser og kontroller som ellers har vært foretatt i forbindelse med en søknad om beskyttelse og andre søknader forut for søknad om statsborgerskap, må man i stor grad se bort ifra når det viser seg at identiteten er en helt annen enn den som har vært kjent for norske myndigheter. Når en søker oppgir en helt ny identitet, kreves det undersøkelser som UDI normalt ville gjort ved første gangs ankomst til Norge. Vurderingene skiller seg fra vurderinger UDI gjør ved ordinære søknader om statsborgerskap. UDI har etter hvert etablert gode rutiner for dette, og saker som kommer tilbake fra verifisering behandles derfor raskere nå enn i den tidlige fasen av programmet.

Jeg har stor forståelse for at ventetiden er krevende, og særlig for dem som opplever praktiske problemer i påvente av et gyldig identitetsdokument. Kunnskapsdepartementet har i rundskriv F-03-2019 instruert UDI om å tilrettelegge for en rask avvikling av identitetsavklaringsprogrammet, og jeg vil understreke at behandling av sakene er høyt prioritert i UDI.