Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2658 (2020-2021)
Innlevert: 30.06.2021
Sendt: 30.06.2021
Besvart: 06.07.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Bengt Fasteraune (Sp)

Spørsmål

Bengt Fasteraune (Sp): Er det riktig å tolke statsrådens svar slik at med dagens infrastrukturkapasitet på jernbanen, så er det muligheter for vesentlig økning i antall fjerntogavganger på Sørlandsbanen, Dovrebanen og Bergensbanen, og hvorfor har ikke regjeringen sørget for å utnytte denne kapasiteten tidligere?

Begrunnelse

Viser til svar på skriftlig spørsmål, Dokument nr. 15:2374 (2020-2021). I svaret skriver statsråden at:

"I konkurransene om trafikkpakkene 1, 2 og 3 forutsatte Jernbanedirektoratet at tilbyderne skal legge til grunn eksisterende infrastrukturkapasitet ved utforming av rutetilbudet, og at inntekter og kostnader i pristilbudet skal baseres på denne forutsetningen."

Samtidig skriver statsråden at:

"Togoperatørenes produktutviklingsplaner legger til grunn en vesentlig økning i antall fjerntogavganger på Sørlandsbanen, Dovrebanen og Bergensbanen fra 2022-2023, og dette bidrar til økte trafikkinntekter."

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Ja, det er mulig å øke antall fjerntogavganger på Sørlandsbanen, Dovrebanen og Bergensbanen med dagens infrastrukturkapasitet. Vårt primære virkemiddel for å få til dette, er gjennom avtaler med de ulike togselskapene. Jernbanedirektoratet utredet muligheten for økt frekvens i 2019, og allerede i 2020 var vi i gang med å få dette inn i avtalene med togselskapene.
Fjerntogtilbudet har vært uendret over lengre tid, og det er først de senere årene at det har vært innført vesentlige tilbudsforbedringer, som følge av Jernbanereformen og mulighetene som konkurranseutsetting av de ulike togstrekningene gir.
Første strekning som fikk et bedre tilbud, var Sørlandsbanen i 2014. På denne strekningen, mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger, er det allerede et tilbud med tilnærmet to-timers frekvens.
I forberedelsene til Nasjonal transportplan for 2022-33, gjennomførte Jernbanedirektoratet en utredning av muligheten til å øke frekvensen til en to-timers grunnrute på de resterende fjerntogstrekningene. For strekningene Bergensbanen og Dovrebanen vil dette innebære en økning fra dagens tre avganger til seks avganger per dag i hver retning. Da kommer nattog i tillegg. Utredningen anbefalte en slik tilbudsutvikling for disse to strekningene.
Intensjonen om flere avganger på Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen er ivaretatt og videreført i avtalene med togselskapene gjennom konkurranseutsettingen av persontrafikken på disse strekningene:

• På strekningen Sørlandsbanen er fjerntogtilbudet, med tilnærmet totimers grunnrute, videreført. Den inngåtte kontrakten inneholder også et satsingsprogram med videre opptrapping til full totimers rute.
• På Dovrebanen, mellom Oslo og Trondheim, øker tilbudet fra tre til seks avganger på hverdager fra 12. desember i år.
• Samtidig vil Vy Tog øke antall avganger under trafikkpakke 3 fra 3 til 5. Ytterligere økning vil kreve mer materiell.

Tilbudet på fjerntogstrekningene er avhengig av tilgjengelig kapasitet i infrastrukturen, tilgjengelig togmateriell og markedets etterspørsel på strekningen. Det er usikkert om etterspørselen i markedet vil endre seg som følge av pandemien og endret reisemønster, noe som også potensielt kan påvirke fremtidens togtilbud.
Jeg vil også peke på at Stortinget nå har vedtatt endringer i jernbaneloven som går ut på at det er adgang for togselskap med lisens og sikkerhetssertifikat å etablere nye kommersielle tjenester på jernbanenettet. Denne retten kan begrenses dersom den nye tjenesten vil kunne bringe i fare den økonomiske likevekten i inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransport med jernbane. Oppstart av nye tjenester må varsles på forhånd i henhold til jernbanelovgivningen, og man må søke om ruteleier i den årlige kapasitetfordelingsprosessen. Det er Statens jernbanetilsyn som eventuelt vil utføre en vurdering om økonomisk likevekt.