Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:404 (2021-2022)
Innlevert: 17.11.2021
Sendt: 18.11.2021
Besvart: 25.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Statkraft tapte fire milliarder på «markedsuro» i tredje kvartal, men vil ikke opplyse hvor mye som skyldes kortsiktig spekulasjon. Hele gevinsten fra første halvår, som utløste suksessbonuser til ansatte, er forduftet.
Kan statsråden sørge for at Statkraft legger fram en oversikt over hva selskapet tjener på kortsiktig spekulasjon i strømmarkedet, om spekulasjonen bidrar til å bedre de økonomiske resultatene over tid, er dette noe som tjener fellesskapet og er dette en form for spekulasjon statsråden mener de bør drive med?

Jan Christian Vestre (A)

Svar

Jan Christian Vestre: Statkraft har med bakgrunn i sin produksjonsvirksomhet opparbeidet seg en betydelig markedskompetanse. Markedskompetansen benyttes både til selskapets energidisponering og til å ta posisjoner i fysiske og finansielle produkter relatert til kraft- og energimarkedene, som eksempelvis handel med finansielle standardprodukter, sikringsaktiviteter, skreddersydde avtaler med industri og næringsliv og markedsadgangstjenester både for Statkrafts egne anlegg og for eksterne produsenter av fornybar energi.
Målet med statens eierskap i Statkraft er høyest mulig avkastning over tid. Aktiviteten fra markedsoperasjoner har over tid bidratt til inntjening i Statkraft, og understøtter statens mål som eier.
Som eier forventer vi at virksomheten drives på en ansvarlig måte, og at selskapene har effektiv risikostyring som er tilpasset selskapets virksomhet, mål og strategi. Vi forventer videre at valg av risikonivå er en integrert del av selskapets strategi.
Det er selskapets styre og ledelse som har ansvaret for driften av selskapet, herunder for selskapets markedsoperasjoner og risikostyring. Kortsiktig trading er en del av selskapets markedsaktiviteter, og Statkraft viser til at denne delen av virksomheten er underlagt omfattende systemer for risikostyring, som begrenser muligheten for tap. Statkraft viser videre til at tredje kvartal 2021 var et spesielt kvartal i kraft- og energimarkedene med betydelige svingninger og uvanlige nivåer, og at det ikke er naturlig å vurdere en risikoeksponert virksomhet som trading basert bare på ett kvartal, men at resultatene bør vurderes over tid. Statkraft fremhever videre at en betydelig del av det regnskapsførte tapet i segmentet markedsoperasjoner i tredje kvartal er urealisert og knyttet til selskapets sikringsaktiviteter.
Som eier forventer vi at selskapene er åpne om og rapporterer på vesentlige forhold knyttet til virksomheten. Statkraft viser til at selskapet er ett av relativt få kraftselskaper som løpende rapporterer egne resultater fra sine markedsoperasjoner. Utgangspunktet for selskapets segmentrapportering er hvordan konsernet blir styrt og hvordan beslutninger tas i konsernet. Med bakgrunn i dette, og i forretningsmessige vurderinger og hensyn, rapporterer Statkraft ikke på enkeltelementer innenfor segmentet markedsoperasjoner.
Statkraft opplyser videre at alle bonusordninger i selskapet er basert på årlig evaluering, og at bonus ikke utbetales kvartalsvis. Selskapet gjør i henhold til regnskapsreglene avsetninger i regnskapet til bonus hvert kvartal basert på resultater i kvartalet, men det må ikke forveksles med at ved evalueringen ses hele året i sammenheng. Eventuell bonus for regnskapsåret 2021 er således ikke besluttet.