Om endr. i straffelovens kap. 8 og 9 m. v.,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1950)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om endr. i straffelovens kap. 8 og 9 m. v.,   ot. prp. nr. 79,   innst. O. XVI,   O.tid. 570—87,   besl. O. nr. 163,   L.tid. 174—81,   sanksjon O.tid. 640,   lov av 15. des. 1950, lovheftet side 74. [Gjelder også endringer i militær straffelov, lov om rettergangsmåten i straffesaker og i lov om rettergangsmåten i militære straffesaker. Opphevelse av § 5, annet ledd og § 15 i lov om straff for handlinger som påtales ved Riksrett og midlertidig lov av 13. des. 1946 om bruk av dødsstraff.]