1. Skatteopplegget 1993 – Lovendringer. (Endringer i beløpsgrenser for minstefradrag, klassefradrag, særfradrag for alder m.v., fagforeningskontingent, foreldrefradrag, skattytere med liten skattevne, arbeidsreiser; beskatning av naturalytelser – «frynsegoder» og «gylne fallskjermer»; skattefritt sluttvederlag for AFP; presisering av skattelovens § 60; skattetrekk i utbytte til utenlandske aksjonærer til også å gjelde grunnfondsbevis; redegjørelse om skatte- og avgiftsfritak for den kongelige familie.)

Tema: PERSONBESKATNING (Storting 1992/1993)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Skatteopplegget 1993 – Lovendringer. (Endringer i beløpsgrenser for minstefradrag, klassefradrag, særfradrag for alder m.v., fagforeningskontingent, foreldrefradrag, skattytere med liten skattevne, arbeidsreiser; beskatning av naturalytelser – «frynsegoder» og «gylne fallskjermer»; skattefritt sluttvederlag for AFP; presisering av skattelovens § 60; skattetrekk i utbytte til utenlandske aksjonærer til også å gjelde grunnfondsbevis; redegjørelse om skatte- og avgiftsfritak for den kongelige familie.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: