4. Endringer i rettergangslovgivningen m.m. (Forliksrådsordningen, tvangsfullbyrdelsesloven, inkassoloven, morarenteloven, straffeansvar for uriktige opplysninger ved låneopptak, begrensning av Kjæremålsutvalgets arbeidsbyrde, foreleggelse av tolkningsspørsmål for EFTA-domstolen, fullbyrdelse av svenske kronofogdsavgjørelser, Sysselmannens domskompetanse, Statens Innkrevingssentrals oppgaver og namskompetanse, Forbrukertvistutvalget og postforkynnelse, beskyttelse av Lovdatas baser mot kreditorbeslag.) (Særskilt vedlegg: NOU 1992: 35 Effektivisering av betalingsinnfordring m.v. Leder Geir Mikalsen. Utrykt vedlegg til saken: Brev av 8.6.93 fra Datatilsynet til Stortinget om konsesjonsplikt for Brønnøysundregisterets kredittopplysningsvirksomhet.)

Tema: DOMSTOLER (Storting 1992/1993)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

4. Endringer i rettergangslovgivningen m.m. (Forliksrådsordningen, tvangsfullbyrdelsesloven, inkassoloven, morarenteloven, straffeansvar for uriktige opplysninger ved låneopptak, begrensning av Kjæremålsutvalgets arbeidsbyrde, foreleggelse av tolkningsspørsmål for EFTA-domstolen, fullbyrdelse av svenske kronofogdsavgjørelser, Sysselmannens domskompetanse, Statens Innkrevingssentrals oppgaver og namskompetanse, Forbrukertvistutvalget og postforkynnelse, beskyttelse av Lovdatas baser mot kreditorbeslag.) (Særskilt vedlegg: NOU 1992: 35 Effektivisering av betalingsinnfordring m.v. Leder Geir Mikalsen. Utrykt vedlegg til saken: Brev av 8.6.93 fra Datatilsynet til Stortinget om konsesjonsplikt for Brønnøysundregisterets kredittopplysningsvirksomhet.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: