Lov om endringer i lov 26 mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Innhold

År 2001 den 11. desember holdtes Lagting.

 

Da ble behandlet:

       Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

 

Lagtinget besluttet:

       Odelstingets vedtak bifalles ikke.

 

Anmerkning:

Under V antas følgende bestemmelser å skulle endres slik:

 

§ 6-19 annet ledd fjerde punktum antas å burde lyde:

       Fradrag kan enten gis med inntil 1.800 kroner eller med inntil to promille av samlet utbetalt lønn.

 

§ 6-20 fjerde ledd annet punktum antas å burde lyde:

       Fradrag kan samlet gis med inntil 1.800 kroner eller med en forholdsmessig del av dette beløpet når fradragsberettiget kontingent er betalt for bare en del av inntektsåret.

 

§ 6-50 fjerde ledd antas å burde lyde:

       Fradrag etter reglene i denne paragraf gis bare når gaven utgjør minst 500 kroner i det året da gaven er gitt. Det gis maksimalt fradrag for gaver etter denne paragraf og fagforeningskontingent med til sammmen 1.800 kroner årlig. For skattyter som krever fradrag for kontingent til arbeidsgiverforening eller yrkes- og næringsorganisajon etter § 6-19 med to promille av samlet utbetalt lønn gis det ikke fradrag etter denne bestemmelsen. For andre som kever fradrag etter § 6-19 gis det maksimalt fradrag for gaver etter denne paragraf og kontingent etter § 6-19 med til sammen 1.800 kroner årlig.

Lodve Solhom Ingvild Vaggen Malvik
president sekretær