Lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002)

Innhold

År 2001 den 11. desember holdtes Lagting.

 

Da ble behandlet:

       Odelstingets vedtak til lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002)

Lagtinget besluttet:

       Odelstingets vedtak bifalles ikke.

 

Anmerkning:

Under IV - endringer i skatteloven - antas følgende bestemmelser å skulle endres slik:

 

§ 5-14 tredje ledd bokstavene a og b antas å burde utgå.

 

§ 10-12 første ledd antas å burde utgå.

 

§ 10-12 annet ledd antas å burde lyde:

       I følgende tilfeller fastsettes godtgjørelsen til mottatt utbytte multiplisert med aksjonærens sakttesats for hele utbyttet:

a. Mottaker av utbytte er et selskap mv. som nevnt i § 2-2 første ledd. 
b. Mottatt utbytte til aktiv aksjonær, så langt utbyttet ikke oversitger den beregnende personinntket som tilordnes aksjonæren fra selskapet eller fra selskap dette direkte eller indirekte har eierandel i, i det inntektsår utbytte utdeles. Likestilt med aktiv aksjonær er skattyter som den aktive skal identifiseres med etter § 12-11. Ved indirekte eie eller ved identifikasjon etter § 12-11 tas det bare hensyn ti personinntekt eom ikke har gitt grunnlag for full godtgjørelse for skattyter som er tilordnet personinntekt fra selskapet.

 

§ 10-32 antas å burde utgå.

 

§ 19-2 antas å burde utgå.

Lodve Solhom Ingvild Vaggen Malvik
president sekretær