Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven

I Stortingets møte 24. november 2011 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringer i folketrygdloven

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer:

§ 23-3 annet ledd nr. 2 bokstav d oppheves.

Nåværende bokstav e, f og g blir bokstav d, e og f.

II

Loven trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2012

Dag Terje Andersen
president