Vedtak til lov om endring i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer

I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer

I

I lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer gjøres følgende endring:

§ 25 annet ledd siste punktum oppheves.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

Olemic Thommessen
president