Vedtak til lov om endring i stiftelsesloven

I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endring i stiftelsesloven

I

I lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser gjøres følgende endring:

§ 7 fjerde ledd siste punktum oppheves.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

Olemic Thommessen
president