Vedtak til lov om endring i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater

I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater

I

I lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater gjøres følgende endring:

§ 26 annet ledd annet punktum skal lyde:

Ilagt gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Nåværende § 26 annet ledd annet punktum oppheves.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

Olemic Thommessen
president