Lov om endring i lov 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v.

År 2001 den 4. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v.

I

I lov 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v. gjøres følgende endring:

§ 2 ny nr. 3 skal lyde:

  • 3. Renhold.

II

Endringen trer i kraft 1. januar 2002.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær