Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016)

Vedtak 167

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

2 100 185 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

12 231 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

17 250 000

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

998 000

71

Diverse tilskudd

25 205 000

72

Hjelp til norske borgere i utlandet

169 000

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

1

Driftsutgifter

49 439 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

1

Driftsutgifter

9 558 000

115

Næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

17 122 000

70

Tilskudd til næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 1

49 242 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 551 475 000

117

EØS-finansieringsordningene

75

EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres

1 250 000 000

76

Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres

1 150 000 000

118

Nordområdetiltak mv.

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og 71

31 967 000

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1

300 079 000

71

Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres, kan nyttes under post 1

60 905 000

76

Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres

38 530 000

119

Globale sikkerhetstiltak

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

2 083 000

70

Globale sikkerhetstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 1

12 003 000

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

1

Driftsutgifter

1 431 636 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

30 257 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1

Driftsutgifter

236 172 000

144

Fredskorpset

1

Driftsutgifter

45 101 000

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres

2 094 640 000

151

Bistand til Asia

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres

591 500 000

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

556 000 000

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres

80 000 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

1

Driftsutgifter

22 110 000

70

Sivilt samfunn, kan overføres

1 955 471 000

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres

142 000 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overføres

139 000 000

75

NORFUND – tapsavsetting

375 000 000

162

Overgangsbistand

70

Overgangsbistand

200 000 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres

4 389 042 000

72

Menneskerettigheter, kan overføres

298 300 000

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres

390 900 000

71

ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres

175 000 000

72

Global sikkerhet, utvikling og nedrustning, kan overføres

154 700 000

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres

365 500 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

1

Driftsutgifter

120 537 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

237 000 000

70

Forskning, kan overføres

148 000 000

71

Faglig samarbeid, kan overføres

305 900 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

70

Ymse tilskudd, kan overføres

5 500 000

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres

767 200 000

74

Fornybar energi, kan overføres

470 000 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

7 381 924 000

168

Kvinners rettigheter og likestilling

70

Kvinners rettigheter og likestilling, kan overføres

293 500 000

169

Global helse og utdanning

1

Driftsutgifter

15 958 000

70

Global helse, kan overføres

3 065 000 000

73

Utdanning, kan overføres

1 732 000 000

170

FN-organisasjoner mv.

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

565 000 000

71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

401 000 000

72

FNs barnefond (UNICEF)

505 000 000

73

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

237 000 000

74

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)

350 000 000

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

125 000 000

76

FN og globale utfordringer, kan overføres

223 300 000

77

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

120 000 000

78

Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres

187 300 000

79

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres

47 000 000

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres

105 000 000

82

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres

75 000 000

83

Verdens helseorganisasjon (WHO), kan overføres

183 500 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner

70

Verdensbanken, kan overføres

841 000 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres

820 500 000

72

Strategisk samarbeid med multilaterale utviklingsbanker og finansinstitusjoner, kan overføres

110 500 000

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

70

Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres

270 000 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

302 891 000

Totale utgifter

40 362 280 000

Inntekter

3100

Utenriksdepartementet

1

Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene

16 180 000

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene

167 132 000

5

Refusjon spesialutsendinger mv.

46 697 000

Totale inntekter

230 009 000