Stortinget - Møte mandag den 23. mai 2016 kl. 12

Dato: 23.05.2016
President: Marit Nybakk

Dagsorden

 • Formalia

 • Referatsaker

 • Sak nr. 1 [12:16:42]

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt medlem og nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen ((Innst. 290 S (2015–2016)))

 • Sak nr. 2 [12:17:04]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av leder og nestleder i Personvernnemnda ((Innst. 279 S (2015–2016)))

 • Sak nr. 3 [12:17:25]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold ((Innst. 294 S (2015–2016), jf. Meld. St. 14 (2015–2016)))

 • Sak nr. 4 [13:50:09]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen og Ketil Kjenseth om mikroplast ((Innst. 282 S (2015–2016), jf. Dokument 8:44 S (2015–2016)))

 • Sak nr. 5 [13:50:24]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en internasjonal konvensjon for å begrense utslipp, ressursbruk, forsøpling og miljøskade fra plast ((Innst. 283 S (2015–2016), jf. Dokument 8:48 S (2015–2016)))

 • Sak nr. 6 [14:26:12]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Elin Hansen, Kirsti Bergstø og Heikki Eidsvoll Holmås om oppfølging av klimaavtalen fra Paris fram mot 2020 ((Innst. 275 S (2015–2016), jf. Dokument 8:50 S (2015–2016)))

 • Sak nr. 7 [15:32:17]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til tiltredelse av annen protokoll til Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 1999 ((Innst. 284 S (2015–2016), jf. Prop. 71 S (2015–2016)))

 • Sak nr. 8 [15:38:21]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Siv Elin Hansen og Heikki Eidsvoll Holmås om konsekvenser for norsk oljepolitikk av klimaavtalen i Paris ((Innst. 274 S (2015–2016), jf. Dokument 8:49 S (2015–2016)))

 • Sak nr. 9 [16:39:51]

  Interpellasjon fra representanten Heikki Eidsvoll Holmås til finansministeren:
  «Det er tidligere avslørt at bilprodusenten Volkswagen har installert dataprogramvare i sine biler for at de skal oppnå kunstig lave resultater på tester for lokal luftforurensning. Tysklands transportminister varslet 22. april at de har funnet uregelmessigheter i forbindelse med testing av lokale utslipp for til sammen 18 bilmerker. Bilprodusenten Mitsubishi innrømmer på sin side å ha jukset med tester for å presentere et kunstig lavt drivstofforbruk for flere småbiler de har solgt i Japan.
  Hva har regjeringen tenkt å gjøre for å sikre erstatning for norske kjøpere av biler der bilprodusenten har jukset for å markedsføre kunstig lavt drivstofforbruk, hva gjør statsråden for å sikre at Norge får erstatning for tapt kjøpsavgift som følge av at bilselskapene har oppgitt for lave forbrukstall, og kommer regjeringen til å gå til det skritt å anmelde bedrageriet og den grove skatteunndragelsen?»

 • Sak nr. 10 [17:08:42]

  Interpellasjon fra representanten Truls Wickholm til finansministeren:
  «Stortinget vedtok i juni 2015 at regelverket for land-for-land rapportering (LLR) i utvinningsindustrien skal omfatte selskap og kapitalstrømmer i og via tredjeland. Finansdepartementet skal nå foreslå hvordan Norge kan implementere LLR for skatteformål i tråd med OECD-BEPS. Det allerede eksisterende LLR-regelverket er et viktig verktøy for sivilsamfunn, presse og utviklingsland, mens regelverket OECD anbefaler, er innsnevret til å være et internt verktøy for nasjonale skattemyndigheter. En åpen LLR-rapportering for alle selskaper vil kunne gjøre forslaget om lukket LLR til skattemyndigheter overflødig. Denne vårens hendelser med Panama Papers har bidratt til å vise betydningen av åpenhet, også overfor arrangementer som overholder lovens bokstav, men som bidrar til uthuling av skattegrunnlaget.
  Vil statsråden legge full åpenhet til grunn i sitt forslag, og vil hun legge opp til harmonisering av de to LLR-regelverkene?»

 • Sak nr. 11 [17:48:56]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i a-opplysningsloven og folketrygdloven m.fl. (utvidelse av Arbeids- og velferdetatens tilgang til opplysninger i a-ordningen) ((Lovvedtak 67 (2015–2016), jf. Innst. 268 L (2015–2016) og Prop. 69 L (2015–2016)))

 • Sak nr. 12 [17:49:00]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i sjøloven m.v. (opprydding og forenkling) ((Lovvedtak 68 (2015–2016), jf. Innst. 276 L (2015–2016) og Prop. 80 L (2015–2016)))

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 18.16.