Forslag fremma i debatten

St.meld. nr. 29 (1998-1999), unntatt kap. 8, Innst. S. nr. 122 (1999-2000)

Forslag nr. 16 fra Akselsen, Olav på vegner av Arbeiderpartiet og Høyre


Stortinget ber Regjeringen snarest, og senest innen 1. juni 2000, komme tilbake med forslag til endring av forurensningsloven dersom det viser seg nødvendig for å gjennomføre innstillingens forslag til vedtak romertall I og II.

Forslag nr. 17 fra Steensnæs, Einar på vegner av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre


Stortinget forutsetter at forurensningsloven ikke svekkes som miljøpolitisk virkemiddel.

Høyrer til sak