Forslag fremma i debatten

Meld. St. 8 (2019-2020), Innst. 225 S (2019-2020)

Forslag nr. 23 fra Aasland, Terje på vegner av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen i likhet med EU, og som følge av Covid 19-utbruddet og de økonomiske konsekvenser viruset har medført, iverksette tiltak for å møte økt potensiell risiko for utenlandsk overtakelse av strategisk viktige næringer for Norge. I den forbindelse må det utarbeides en tiltaksplan for å sikre beskyttelse av selskaper som har samfunnssikkerhetsmessig eller strategiske viktig betydning, dersom slike blir truet av oppkjøp fra tredjeland. I den forbindelse bør det statlige eierskapet benyttes aktivt for å unngå at strategisk viktig interesser blir gjenstand for utenlandsk overtagelse.