Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Simonsen og Steinar Maribo om lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning ( ligningsloven) om å fjerne ligningskontorets stemmerett i ligningsnemndene

Dokument nr. 8:5, innst. O. nr. 27, besl. O. nr. 30 for 1991-92

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Jan Simonsen, Steinar Maribo Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 10.12.1991 Innst. O. nr. 27 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.12.1991

   Behandla i Odelstinget: 16.12.1991

   Behandla i Lagtinget: 19.12.1991