Endringar i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutear)

Prop. 95 S (2017-2018), Innst. 405 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 05.06.2018 Innst. 405 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt å gi Helse- og omsorgsdepartementet fullmakt til å gjøre endringer i bevilgningene til de regionale helseforetakene, kommunene og trygderefusjonene for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi fra 1. juli 2018.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.06.2018

   Behandla i Stortinget: 12.06.2018