Partnerland i utviklingspolitikken

Meld. St. 17 (2017-2018), Innst. 69 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 21.11.2018 Innst. 69 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om Partnerland i utviklingspolitikken. Meldingen omhandler hvordan det bilaterale samarbeidet med utvalgte partnerland skal ta form, herunder kriterier for valg av partnerland, sektorer og kanaler for bistand. Den gikk også inn på hvordan den statlige kapasiteten kan styrkes og gjøres mer bærekraftige i partnerlandene. Stortinget vedtok et forslag om å be regjeringen stille krav overfor alle partnerlandene om framgang i arbeidet for åpenhet, presse-, ytrings-, tros- og organisasjonsfrihet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.11.2018

   Behandla i Stortinget: 05.12.2018