Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (slokking av skogbranner mv.)

Prop. 108 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saka er trekt tilbake

Forslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Proposisjonen er trukket. Tilbaketrekkingen er meddelt i Prop. 2 S (2018-2019) og behandlet i Stortinget ved Innst. 56 S (2018-2019) den 4. desember 2018.

  • Behandling og vedtak

   Saka er trekt tilbake