Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Bø - Seljord i Telemark

Prop. 113 S (2017-2018), Innst. 47 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 13.11.2018 Innst. 47 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om utbygging og finansiering av to delstrekninger på rv. 36 mellom Bø og Seljord. Prosjektet er kostnadsberegnet til 291 mill. 2018-kroner, og utbyggingen skal finansieres med bompenger. Stortinget har gitt sin tilslutning til utbyggingen og finansieringsopplegget, og har gitt sitt samtykke til at bompengeselskapet kan ta opp lån og kreve inn bompenger til finansiering av prosjektet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.11.2018

   Behandla i Stortinget: 20.11.2018