Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2018

Meld. St. 28 (2018-2019)

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Melding frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang