Lov om endring i lov 13. mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven)

Ot. prp. nr. 59, innst. O. nr. 46, besl. O. nr. 73 for 1986-87

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Saka er behandla i forbruker- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 12.05.1987 Innst. O. nr. 46 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.05.1987

   Behandla i Odelstinget: 29.05.1987

   Behandla i Lagtinget: 03.06.1987