Lov om endring i lov 13. mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven)

Ot. prp. nr. 59, innst. O. nr. 46, besl. O. nr. 73 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.05.1987 Innst. O. nr. 46 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1987