Endringer i kringkastingsloven mv. (Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring for personer med funksjonsnedsettelser mv.)

Prop. 58 L (2018-2019), Innst. 334 L (2018-2019), Lovvedtak 87 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kulturdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 334 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt at kringkastingsrådet skal videreføres, men at reglene for oppnevning endres slik at Stortinget oppnevner ti og Kongen fire medlemmer. Det presiseres i kringkastingsloven at medlemme i rådet skal representere ulike aldersgrupper og alle landsdeler og ha mediefaglig kompetanse og erfaring. Vedtakskompetansen for godkjenning av nye NRK-tjenester overføres fra Kongen til Medietilsynet. Videre er det vedtatt bestemmelser som pålegger kringkastere å gjøre innhold tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser. Bestemmelsene om produktplassering er utvidet til å omfatte radio.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 17.06.2019