Endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon)

Prop. 75 L (2018-2019), Innst. 278 L (2018-2019), Lovvedtak 71 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 14.05.2019 Innst. 278 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover. Lovendringene består i stor grad av opprettinger, presiseringer og lovtekniske endringer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 11.06.2019