Voteringsoversikt for sak:

Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (22.05.2017 Kl. 14:27:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (22.05.2017 Kl. 14:29:05)
  For

  Det ble votert over:

  Resten av stor bokstav A.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (22.05.2017 Kl. 14:29:13)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (22.05.2017 Kl. 14:30:25)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (22.05.2017 Kl. 14:30:53)
  Mot

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B, romertall I.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (22.05.2017 Kl. 14:31:09)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B, romertall II og III

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. 7 Votering

  (23.05.2017 Kl. 10:09:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A, romertall I, § 9 A-4 fjerde ledd, nytt tredje og nytt fjerde punktum.

  Merknad

  På grunn av stemmelikhet ble denne voteringen tatt på nytt 23. mai 2017. Øvrige voteringer på saken ble tatt i møte 22. mai 2017.

  Votering fordelt på:

 8. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt et endret kapittel om skolemiljø i opplæringslova, som skal gjelde elever i både offentlige og private skoler. Siktemålet er å få en tydelig plassering av rettigheter og ansvar i mobbesaker. En aktivitetsplikt for skolen presiseres i loven. Under behandlingen ble det fremmet forslag om at saker på nærmere vilkår skulle behandles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette fikk ikke flertall. For øvrig var lovvedtaket enstemmig, også at krav til aktsomhet ikke skulle heves til grovt uaktsomt. Enstemmige vedtak ble videre fattet om å be regjeringen utrede tidsfrister for fylkesmannens klagebehandling, og å be om en gjennomgang de statlige oppreisningsordningene med sikte på å innlemme elever som er påført skade eller læringstap som følge av mobbing.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg