Voteringsoversikt for sak:

Statsrekneskapen 2018
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:22:48)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2018. Meldingen er en orientering til Stortinget om den endelige regnskapsmessige oppsummeringen for fjoråret. Meldingen ble vedlagt protokollen, som innebærer at Stortinget har tatt meldingen til orientering. Dokument 1 fra Riksrevisjonen som gjelder Riksrevisjonens gjennomgang av statsregnskapets ulike elementer, vil bli behandlet av kontroll- og konstitusjonskomiteen i kommende termin.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar