Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 10 (1991-92)
Datert: 26.02.1991
Spørsmålet er trekt tilbake

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "Det har vært økende kritikk mot domstolenes straffeutmåling i incest-saker. Til tross for en høy strafferamme for denne typen overgrep synes det som om straffene er lave. Det strider mot en almen rettsoppfattelse når seksuelle overgrep mot barn straffes langt mildere enn f.eks. vinningsforbrytelser. Senest i Søndagsrevyen 17. februar 1991 tok statsadvokat Bente Roshauw opp behovet for lovendringer på dette området. Hun ga uttrykk for at man burde starte et lovarbeid for å få skjerpet straffene.
Mener statsråden det er behov for strengere straffer og i så fall, vil statsråden fremme lovendringer om dette snart?" (Trukket tilbake)