Interpellasjon fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 24 (1992-93)
Datert: 16.02.1993
Fell vekk fordi spørjaren har forfall/ikkje er til stades

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Den helårsdrevne norske fiskeflåten av fartøy over 13 m lengste lengde, på til sammen ca 1 400 fartøy, hadde i 1990 en gjennomsnittsalder på 27 år. Med den fornyelsestakt en nå er inne i øker gjennomsnittsalderen. Selv om det kan hevdes at det er overkapasitet i flåten, er behovet for fornying i deler av flåten påtrengende. En kapasitetsstyrt fornying av flåten vil også bidra til å øke sysselsettingen og sikre mange truede arbeidsplasser langs kysten. Høge renter og manglende egenkapital i næringen er de vesentligste hindringene for en lønnsom fornying av flåten.
Vil statsråden vurdere behovet for fornying av fiskeflåten og behovet for finansieringsordninger, som kan skape grunnlag for lønnsomhet for nye fartøy?" (Bortfalt)