Interpellasjon fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 36 (1998-99)
Om praksis for tilsettinger ved Menighetsfakultetet, som skjer gjennom kallelse i stedet for åpen konkurranse
Oversendt regjeringen: 15.02.1999
Svart på: 16.03.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): Det Teologiske Menighetsfakultetet er en privat høgskole som hovedsakelig finansieres av det offentlige. Når MF skal besette en stilling skjer det ikke gjennom utlysning. Det skjer gjennom en kallelse. Et innstillingsråd kommer med et forslag, som så behandles videre i skolens organer. Dette er en lukket prosess som kan utelukke kvalifiserte folk. Statsråden har nylig gitt MF 5 stipendiatstillinger. Disse har MF måttet lyse ut, men samtidig står det i utlysningsteksten at "tilsetting vil skje etter kallelsesordning". Det må forstås slik at det ikke er selvsagt at søkere som har best prosjekt blir tilsatt.
Mener statsråden at MFs praksis er forenlig med demokratiske prinsipper og de aksepterte prosedyrer for rekruttering til forskning og faste ansettelser ved universiteter og vitenskapelige høgskoler når det her i realiteten ikke foreligger noe element av åpen konkurranse?

Les heile debatten