Interpellasjon fra Inge Ryan (SV) til statsministeren

Interpellasjon nr. 20 (2001-2002)
Om å sette ned en distriktskommisjon til å se på virkemidlene i distriktspolitikken, med henvisning til fraflyttingen og intensjonen om å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret
Oversendt regjeringen: 19.02.2002
Svart på: 09.04.2002 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): I lang tid har det vært et politisk mål å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i Norge, senest understreket i St.meld. nr. 34 for 2000-2001. Gode intensjoner gjennom forskjellige regjeringer har ikke endret det faktum at halvparten av alle kommuner i Norge opplever netto fraflytting, mens byene vokser. Det må erkjennes at den distriktspolitikken som hittil har vært ført har vært for lite ambisiøs, og det har vært brukt feil virkemidler. For å snu avfolkingsmønstrene vi ser i distriktene må det etableres en felles enighet om at distriktspolitikken slik den er utformet i dag, ikke virker.
Vil statsministeren på denne bakgrunn vurdere å sette ned en distriktskommisjon som kan se med helt nye øyne på omfanget av - og retningen på - virkemidlene i distriktspolitikken, slik at Stortingets intensjoner om opprettholdelse av hovedtrekkene i bosettingsmønsteret blir opprettholdt?

Les heile debatten