Interpellasjon fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 28 (2001-2002)
Om miljøkrav til fremtidens ferger og oppfølging av målet om økt bruk av gass i fergesektoren
Oversendt regjeringen: 19.03.2002
Svart på: 23.04.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Sjøtransport er en stor kilde til nasjonale miljøutslipp, særlig av NOx. Stortinget har uttalt seg positivt om bruk av gass innen ferjesektoren på grunn av de reduserte utslippene bruk av gass medfører. I Nasjonal transportplan ber man om å ta initiativ til at flere riksvegferjer bygges med gass som drivstoff, og at det legges til rette for å sikre drivstoffleveranser. Det er merkostnader ved bygging av LNG-ferjer, men prisen vil utjevnes i takt med at det bygges flere nye ferjer, og at man sikres forsyning av gass til lavere priser, ved å legge til rette for flere gassdeponi langs kysten. Jeg er også kjent med at store miljøgevinster kan oppnås ved å bruke moderne renseteknologi på konvensjonelle skip. Ferjeflåten i Norge har høy gjennomsnittsalder, og skal fornyes.
Hva er statsrådens syn på hvilke miljøkrav som bør stilles til fremtidens ferjer, og hvordan vil målet om økt bruk av gass i ferjesektoren følges opp?

Les heile debatten