Interpellasjon fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Interpellasjon nr. 2 (2002-2003)
Om å gjennomgå Norges Banks mandat i pengepolitikken med styring etter en prisvekst på ca. 2,5 pst. på to års sikt, noe som har gitt økt rente og kronekurs og problemer for eksportindustrien
Oversendt regjeringen: 18.09.2002
Svart på: 15.10.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Omleggingen av pengepolitikken har medført at Norges Bank (NB) er gitt et mandat, der de skal styre etter en prisvekst på om lag 2,5 pst. på to års sikt. Dette medførte at NB satte opp renta med 0,5 pst., som igjen medførte at kronekursen steg. I mandatet er også stabilisering av sysselsetting og produksjon vektlagt. Beslutningen fra NB er sterkt kritisert, blant annet fordi den sterke krona medfører store problemer for eksportindustrien. Endringen av mandatet har slått uheldig ut, blant annet fordi den tolkes ortodokst. Spørsmålet er om ikke et mandat med større sammenheng mellom finans- og pengepolitikk hadde fungert bedre.
Mener statsråden at mandatet hadde gitt rom for en annen vurdering enn den NB tok, vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av mandatet for å sikre større stabilitet og forutsigbarhet i pengepolitikken og kan statsråden se for seg en situasjon der kravet om stabilitet går foran kravet om prisvekst på to års sikt?

Les heile debatten