Interpellasjon fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Interpellasjon nr. 18 (2002-2003)
Om samhandling mellom helsetjenestens nivåer, benevning av sykestuer som distriktsmedisinske sentre, og hvorvidt enkelte lokalsykehus uten akuttberedskap kan bli omgjort til slike sentre
Oversendt regjeringen: 12.03.2003
Svart på: 08.05.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Sosial- og helsedirektoratet har etter oppdrag fra Helsedepartementet laget en utredning på samhandling mellom helsetjenestens nivåer. Det foreslås at sykestuene i fremtiden får benevnelsen distriktsmedisinske sentra, DMS. Det konkluderes med at DMS kan ha spesialisthelsetjeneste som poliklinikk, ambulant virksomhet, dag- og heldøgnstjeneste. De kommunale heldøgnstjenester i DMS kan være lokal legevakt, allmennlegekontor, fysioterapi og sykehjem. Det foreslås i utredningen fra Sosial- og helsedirektoratet at 1) DMS kan drives som "desentraliserte" avdelinger under et helseforetak som er faglig og økonomisk ansvarlig, og 2) DMS kan drives av en kommune på oppdrag fra RHF/HF med avtaler som sikrer faglig forsvarlighet og økonomi.
Ser statsråden for seg at enkelte lokalsykehus uten akuttberedskap kan bli omgjort til distriktsmedisinske sentra?

Les heile debatten