Interpellasjon fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 16 (2004-2005)
Om å sikre at voksnes rett til tilpasset grunnopplæring blir reell, med henvisning til fylkeskommunenes stramme økonomi, og om skillet mellom voksne med og uten rett
Oversendt regjeringen: 25.11.2004
Svart på: 20.01.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Siden 1. august 2000 har fylkeskommunene et lovfestet ansvar for å tilby grunnopplæring til voksne som mangler slik kompetanse. Med meget vanskelig kommuneøkonomi erfarer mange fylkeskommuner at de ikke klarer å gi et individuelt tilpasset tilbud til alle voksne som med retten i hånd søker videregående opplæring. Likeledes er antallet voksne søkere som blir realkompetansevurdert relativt lavt sett i forhold til antallet som deltar i tilbud innenfor voksenopplæringsveien, dette til tross for at realkompetansevurdering er viktig som grunnlag for å kunne gi tilpasset opplæring. Stram økonomi fører også til et strengt skille mellom voksne med og uten lovfestet rett til opplæring, til tross for at arbeidslivet har behov for at flere skal kunne gis et tilbud.
Hvordan vil statsråden sikre at voksnes rett til tilpasset grunnopplæring blir reell, og mener statsråden det fortsatt er riktig å skille mellom voksne med og uten rett?

Les heile debatten