Interpellasjon fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 39 (2004-2005)
Om utkastene til skolens læreplaner og ivaretakelse av målene Stortinget har satt for dem
Oversendt regjeringen: 19.05.2005
Svart på: 02.06.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Det er departementet som fastsetter læreplanene. I Innst. S. nr. 268 (2003-2004) om kultur for læring uttalte komiteen blant annet: "Læreplanene må ha mål som omfatter faktakunnskaper og ferdigheter samt mål for utvikling av analytisk evne og evne til selvstendig refleksjon." Den foreløpige og ikke godkjente planen, har en språklig form der målene er utformet som imperativer. "Elevene skal kunne". Læring og utvikling er en sammensatt prosess og forløper ulikt for elever. Læreplanmål som er utformet som imperativer kan lett bli instrumentalistiske. Faren er også at de ikke klarer å fange opp skolens mål om å utvikle elevenes analytiske evne og evne til refleksjon, altså skolens dannelsesmål. Basisferdighetene skal være gjennomgående og kunne gjenkjennes i alle læreplaner på alle nivåer. Dette er en krevende prosess.
Er statsråden tilfreds med utkastene og ivaretar de målene Stortinget har satt på en tilfredsstillende måte?

Les heile debatten