Interpellasjon fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 36 (2005-2006)
Om miljøbelastningene fra transportsektoren som utfordring for en bærekraftig utvikling, og om økt kollektivandel og bruk av ny teknologi mv.
Oversendt regjeringen: 31.03.2006
Svart på: 03.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Transport utgjør en av de største utfordringene for bærekraftig utvikling i verden i dag. Miljøbelastningene fra transportsektoren bidrar til store samfunnskostnader, og sektorens energiforbruk er stort og økende. Dagens trend med sterk økning i transportvolumet, for liten kollektivandel og for langsom innføring av ny teknologi er ikke bærekraftig. Dersom vi ikke ønsker å begrense reisemengden, er vi nødt til å øke kollektivandelen og legge til rette for bruk av ny teknologi. Relevante virkemidler er blant annet endringer i avgiftssystemet som legger til rette for en mer miljøvennlig bilpark, samt virkemidler som skaper ytterligere økt vekst i kollektivtrafikken og en mer energieffektiv flytrafikk.
Har statsråden konkrete planer for hvordan vi skal lykkes med å skape en utvikling i transportsektoren som møter dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov?

Les heile debatten