Interpellasjon fra Karin S. Woldseth (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Interpellasjon nr. 47 (2007-2008)
Om foreldelse i saker som gjelder erstatningsordninger for barn i barnehjem og spesialskoler for barn med atferdsproblemer
Oversendt regjeringen: 06.12.2007
Svart på: 17.01.2008 av barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): I Innst. S. nr. 217 (2004-2005), jf. St.meld. nr. 24 (2004-2005), som omhandler erstatningsordninger for barn i barnehjem og spesialskoler for barn med atferdsproblemer, forutsatte en samlet komité at man ikke skulle gjøre gjeldende foreldelse i saker som gjaldt denne gruppen. Vi er i den senere tid blitt kjent med at staten har gjort akkurat det motsatte av hva som var Stortingets enstemmige forutsetning for at disse sakene skulle gå gjennom det ordinære domstolsapparatet. I svar på skriftlig spørsmål nr. 139 (2007-2008) stilt av representanten Arne Sortevik, svarer statsråden at Stortingets enstemmige presisering om foreldelse inngikk som et viktig moment i statens vurderinger av å påberope seg foreldelse i en konkret barnehjemssak.
Mener statsråden at det er riktig å se bort fra de merknader og vedtak som et samlet storting sto bak, når det rettes erstatningskrav mot staten?

Les heile debatten