Interpellasjon fra Gunnar Kvassheim (V) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 1 (2008-2009)
Om å iverksette tiltak i forhold til stråling, da det er ulike oppfatninger i forskningsmiljøene knyttet til de helsemessige konsekvensene
Oversendt regjeringen: 03.10.2008
Svart på: 14.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Vi opplever en økende bekymring for helseeffektene ved at mennesker over tid utsettes for stråling fra stadig flere strålekilder. Det er mange eksempler på at personer mener de er blitt syke som følge av eksponering fra mobilmaster, mobiltelefoner og trådløse nettverk. I flere kommuner er man bekymret for stråling i tilknytning til skoler og barnehager. Det er ulike oppfatninger i forskningsmiljøene knyttet til de helsemessige konsekvensene av slik bestråling. En rekke land har innført lavere grenseverdier for stråling enn det som er anbefalt av WHO med bakgrunn i denne usikkerheten. Fra ulikt hold hevdes det at WHOs grenseverdier er påvirket av tunge næringsinteresser. På flere områder legges føre-var-prinsippet til grunn. Det er grunn til å drøfte hvordan en føre-var-holdning bør innføres på dette området.
Hva er Regjeringens politikk på området, og hvilke tiltak vil Regjeringen iverksette?

Les heile debatten