Interpellasjon fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 40 (2008-2009)
Om å sørge for opptrappingstiltak som raskt sikrer demente pasienter et faglig godt bo- og behandlingstilbud
Oversendt regjeringen: 13.02.2009
Svart på: 16.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): En publisert studie av psykiater Geir Selbæk om demente pasienter ved norske sykehjem viser at demente i sykehjem sliter med alvorlige psykiske problemer. Mange er aldri diagnostisert, og få får tilbud om adekvat behandling. Medisinbruken er overdrevet, og ofte til større hjelp for personalet enn for pasienten. Funnene indikerer at demente i sykehjem er like dårlige som pasienter i psykiatriske sykehus. 80 pst. av sykehjemsbeboere har demens, men kun 20 pst. av de demente har plass ved skjermede enheter, og det ser ut til å være tilfeldig hvem som havner der. Studien viser at demente er en stor gruppe som er oversett, og som får for dårlig oppfølging. Man har i mange år hatt som målsetting å gi demente et godt bo- og behandlingstilbud, men studien viser at denne gruppen nærmest er glemt.
Vil statsråden sørge for opptrappingstiltak som raskt sikrer denne pasientgruppen et faglig godt behandlings- og botilbud?

Les heile debatten