Interpellasjon fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 27 (2012-2013)
Om å sikre at en oversikt over omfanget av flyttinger i barnevernet inngår i beslutningsgrunnlaget når Stortinget skal behandle sak om fremtidens barnevern
Oversendt regjeringen: 12.10.2012
Svart på: 23.11.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Å ta over omsorgen for et barn er et av de største inngrepene myndighetene kan gjøre i barnets liv. Det vil likevel noen ganger være nødvendig. Myndighetene tar derved på seg et stort ansvar for å gi god omsorg og en bedre tilværelse. Mange barnevernsbarn får en oppvekst preget av stadige flyttinger, ustabilitet og manglende tilknytning til voksne. For å vurdere om barnevernsbarna får god omsorg er det avgjørende å ha kunnskap om omfanget av dette. I dag foreligger ikke holdbare data for flyttinger i barnevernet. Forslaget i NOU 2012: 5 om tilknytning som nytt prinsipp i vurderingen av terskelen for omsorgsovertakelse, gjør det desto viktigere å vite i hvilken grad barnevernet i dag faktisk kan tilby tilknytning.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre et godt beslutningsgrunnlag og belyse disse problemstillingene i sin fulle bredde når Stortinget skal behandle sak om fremtidens barnevern?

Les heile debatten