Interpellasjon fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

Interpellasjon nr. 31 (2017-2018)
Om hvordan retten til brukerstyrt personlig assistanse bør forvaltes, og hvilke virkemidler som må til for å oppnå Stortingets intensjon med rettigheten
Oversendt regjeringen: 24.04.2018
Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren
Svart på: 01.06.2018 av eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

Tore Hagebakken (A)

Spørsmål

Tore Hagebakken (A): Brukerstyrt personlig assistanse, BPA, ble rettighetsfestet fra 1. januar 2015 etter mange års innsats fra funksjonshemmedes organisasjoner. I Helse- og omsorgsdepartementets egen evaluering, utført av Rokkan-senteret, konkluderes det med at rettighetsfestingen så langt er en betinget suksess. Dette målt opp mot myndighetenes konkrete målsettinger, ikke minst knyttet til likebehandling, og sett på bakgrunn av utviklingen i totalt antall brukere, antall kommuner med BPA-brukere og utviklingen i antall klagesaker. En erfaringsrapport utført av Norsk Handikapforbund viser blant annet at antallet personer som er innvilget BPA, har gått ned etter rettighetsfestingen, og at timetallet som innvilges, også er redusert. Videre er omgjøringsprosenten knyttet til klager til fylkesmannen på mer enn 40 prosent. Kommunene synes også i større grad å bestemme hva assistentene skal brukes til.
Hvordan mener statsråden at BPA-retten bør forvaltes, og hvilke virkemidler må til for å oppnå Stortingets intensjon med denne rettigheten?

Les heile debatten