Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 1 (2020-2021)
Om den menneskerettslige situasjonen i verden og hvordan norske myndigheter i sin utenrikspolitikk arbeider for at menneskerettslige forpliktelser overholdes
Oversendt regjeringen: 12.03.2020
Svart på: 22.10.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Grunnleggende menneskerettigheter er under press. I dag fengsles LHBTI-personer, og kvinner utsettes for grove krenkelser og vold, uten at landets lover gir dem tilstrekkelig beskyttelse. Folk frarøves retten til å samles og gi uttrykk for sin mening, i frykt for represalier. Ytterliggående ideologier vokser frem, der hat mot grupper basert på rase, religion, seksuell orientering eller etnisitet bidrar til spredning av hatytringer, oppfordring til vold, fengsling og drap. Menneskerettighetene ble til på et bakteppe av den grusomme politikken Tyskland førte for 75 år siden. Fremdeles skjer alvorlige brudd på internasjonale konvensjoner, også i Norge. Noen steder er det åpne debatter og politisk vilje til å avdekke, etterforske og gjøre om på slike brudd. Andre steder beskyttes menneskerettslige brudd av, eller faktisk utføres av, parlamenter.
Hvordan ser utenriksministeren på den menneskerettslige situasjonen i verden, og hvordan arbeider norske myndigheter i sin utenrikspolitikk for at menneskerettslige forpliktelser overholdes?

Les heile debatten