Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1741 - 1760 av 2009)
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:269 (2018-2019)

  Innlevert: 01.11.2018

  Sendt: 02.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan har statsråden forsikret seg om at all refusjon fra Helfo utbetalt til tannleger kommer pasienten til gode, hvilke kontrollmekanismer har man innført, og hvordan sørger man for at pasienter som må gå til tannbehandling over lengre tid får støtte fra refusjonsordningen underveis i behandlingen, når de har krav på det, slik at pasienten slipper å få en unødvendig anstrengt likviditet?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:268 (2018-2019)

  Innlevert: 01.11.2018

  Sendt: 02.11.2018

  Svart på: 09.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Søking og tilsetting i midlertidige og faste vitskaplege stillingar visar at få nordmenn ynskjer seg til akademia og forsking. Få av dei norske forskerane publiserer på norsk. Khrono skreiv førre veke at berre 10 % av dei 25 000 publikasjonane frå norske forskarar i 2017 vart skrivne på norsk. Korleis vil statsråden sikre at akademia er ein attraktiv arbeidsplass for relevante norske arbeidstakarar, og kva vil statsråden gjere for at publikasjonar på norsk ikkje forsvinn heilt?
 • Skriftleg spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:267 (2018-2019)

  Innlevert: 01.11.2018

  Sendt: 01.11.2018

  Svart på: 15.11.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hva vil være provenyeffekten av å redusere tilskuddet til private barnehager til henholdsvis 96 prosent, 98 prosent og 99 prosent av tilskuddet til offentlige barnehager dersom tilskudd til pedagognorm og bemanningsnorm holdes utenfor?
 • Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:266 (2018-2019)

  Innlevert: 01.11.2018

  Sendt: 01.11.2018

  Svart på: 08.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Når vil statsråden legge fram forslag til Stortinget om navneendring på Sørlandsbanen?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:265 (2018-2019)

  Innlevert: 31.10.2018

  Sendt: 01.11.2018

  Svart på: 09.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  EU holder på å vedta en ny forordning som kan begrense forskrivningsretten til fiskehelsebiologer. Norge valgte på 90-tallet å lage en helt egen profesjon for veterinærmedisin innen fisk. UiB og UiT har siden tilbudt denne 5-års-utdanningen. Det er en prestisje utdanning som er attraktiv både i næring og forskning. Men som følge av forslaget om å ta fra dem autorisasjonen vil de miste grunnlaget for yrkeskarrieren og næringen vil bli svekket. Hva gjør regjeringen for å sikre videreføring av dagens forskrivningsrett?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:264 (2018-2019)

  Innlevert: 31.10.2018

  Sendt: 31.10.2018

  Svart på: 05.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Norge mottar jevnlig observasjoner og anbefalinger om menneskerettighetene i Norge fra både FN og Europarådet. Har regjeringen en samlet oversikt over disse observasjonene og anbefalingene fra de siste år, hvilke prosedyrer har regjeringen for å behandle og eventuelt implementere de ulike observasjonene og anbefalingene om Norge, og på hvilken måte vil regjeringen sikre at Stortinget får anledning til å behandle slike observasjoner og anbefalinger av Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:263 (2018-2019)

  Innlevert: 30.10.2018

  Sendt: 31.10.2018

  Svart på: 07.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hva vil kostnaden for staten være i 2019 ved å gjeninnføre diskontinuitetsprinsippet ved generasjonsskifter i landbruket?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:262 (2018-2019)

  Innlevert: 30.10.2018

  Sendt: 31.10.2018

  Svart på: 07.11.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Mange barn og unge får fritak fra fag i grunnskolen og videregående skole. Hvor stor andel av elever i grunnskolen og videregående skole får fritak i ett eller flere fag, og hvilke konsekvenser får dette for videre utdannings- og studiemuligheter?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:261 (2018-2019)

  Innlevert: 30.10.2018

  Sendt: 30.10.2018

  Svart på: 05.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp blir fulgt opp kvalitativt godt nok i hele landet, og vil statsråden vurdere å utvide retten for gjennomgang til å omfatte flere grupper med risiko for overmedisinering som kronikere, brukere i hjemmetjenesten eller innenfor psykiatrien?
 • Skriftleg spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:260 (2018-2019)

  Innlevert: 30.10.2018

  Sendt: 30.10.2018

  Svart på: 07.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Viser til statsrådens svar i dokument nr. 15:2302 (2017-2018) hvor hun beskriver at endringen som næringen foreslår vil gi et provenytap for staten. Kan statsråden oppgi hvor mye et slikt provenytap vil være i kroner over et tidsperspektiv på 1, 2 og 3 år?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:259 (2018-2019)

  Innlevert: 30.10.2018

  Sendt: 30.10.2018

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Svart på: 07.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Til grunn for forslaget om en NOU for å vurdere ulike former for beskatning av havbruk, var det er klar føring fra flertallet i Stortinget om en god balanse mellom finans- og næringsinteressene. Under debatten sa tidligere fiskeriminister at det var viktig med god dialog med komiteen når utvalget skulle settes ned. I Forumet som nylig ble opprettet er det ingen som representerer produsentene. Mener ministeren at mandatet og sammensetting av utvalg og forum gir en god balanse mellom finans- og næringsinteresser?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:258 (2018-2019)

  Innlevert: 30.10.2018

  Sendt: 30.10.2018

  Svart på: 05.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  SVs stortingsgruppe (12.10) har stilt Justis- og beredskapsdepartementet spørsmål i forbindelse med statsbudsjettet om hva som er budsjettert til bruk på våpen til politiet i 2019. Departementet svarte 19.10 at dette har de ikke informasjon om. Er det riktig forstått at justisministeren ikke har, eller kan skaffe seg, oversikt over politiets våpenkjøp, og hvordan er han da i stand til å gi relevant informasjon til Stortinget om politiets maktmidler?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:257 (2018-2019)

  Innlevert: 29.10.2018

  Sendt: 29.10.2018

  Svart på: 30.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvor mange kvinner har fått utført tvillingabort eller abort på en eller flere av fostrene ved flerlingegraviditet i Norge (totalt siden 2016 og per år) og har tydeliggjøringen som kom i 2016 bidratt til økt antall tvillingaborter i norske sykehus?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:256 (2018-2019)

  Innlevert: 29.10.2018

  Sendt: 29.10.2018

  Svart på: 30.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Vil Downs syndrom falle inn under vilkåret etter abortloven § 2 tredje ledd bokstav c, og således være en selvstendig grunn til abort etter denne bestemmelsen?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:255 (2018-2019)

  Innlevert: 29.10.2018

  Sendt: 29.10.2018

  Svart på: 05.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Helse Midt-Norge har vedtatt å legge ned Helse-ekspressen mellom Røros og Trondheim. Helse-ekspressen er en ombygd buss tilrettelagt for brukerne har vært et godt tilbud siden den kom i drift i 2009. Ser helseministeren noen mulighet for at tilbudet med Helse-ekspressen kan fortsette?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:254 (2018-2019)

  Innlevert: 29.10.2018

  Sendt: 29.10.2018

  Svart på: 05.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Kan statsråden redegjøre for hvilke grep som er gjort for å heve kvaliteten på overgrepsmottakene samt status for beredskapsvakt, rettsmedisinsk kompetanse og psykososial oppfølging ved overgrepsmottakene?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:253 (2018-2019)

  Innlevert: 29.10.2018

  Sendt: 29.10.2018

  Svart på: 01.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Hva koster i gjennomsnitt en studieplass for videreutdanning i helsefremmende og forebyggende sykepleie (helsesøsterutdanning)?
 • Skriftleg spørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:252 (2018-2019)

  Innlevert: 29.10.2018

  Sendt: 29.10.2018

  Svart på: 06.11.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Nøkkelen til integrering er utdanning og kvalifisering til arbeidslivet. Hvordan vil regjeringen ivareta integreringen til tross for oppdelingen av elever man ser ved bruk av karakterbasert inntak i den videregående skole?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:251 (2018-2019)

  Innlevert: 26.10.2018

  Sendt: 29.10.2018

  Svart på: 09.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Kan statsråden redegjøre for og synliggjøre, gjerne i tabells form, kostnadene ved de ulike utbyggingsalternativene han og de respektive foretakene har behandlet og tatt stilling til fra han tiltrådte i 2013, og kan han svare på hvorvidt et salg av Ullevål-tomten ligger inne som en nødvendig økonomisk forutsetning for realisering av et nytt stort akuttsykehus på Aker-tomten?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:250 (2018-2019)

  Innlevert: 26.10.2018

  Sendt: 29.10.2018

  Svart på: 02.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Kan det bes om en oversikt over alle faseforskyvninger, anslagsendringer og andre forhold som vil gi større handlingsrom i statsbudsjettet for 2019 enn det som fremgår i regjeringens forslag?