Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1841 - 1860 av 2009)
 • Skriftleg spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:169 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Svart på: 24.10.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Når ble det avgjort at smarte strømmålere skulle installeres og hva var begrunnelsen for dette, hvorfor må man ha årlig kontroller av alle strømmålere og hvordan har Agder Energi kommet frem til beløpet på 2125kr i årlig gebyr for disse kontrollene, og kunne dette vært organisert på en annen måte?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:168 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Svart på: 26.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Sjukehus får trange økonomiske rammer fra regjeringa. Det utfordrer dagens drift. Kommunene får regninga, som må ta imot flere pasienter tidligere med tyngre og mer sammensatte diagnoser og lidelser enn før. Hvordan mener statsråden psykiatrien lokalt blir styrka, blant annet dersom Distriktspsykiatriske Senter blir lagt ned og erstatta av ambulante team, som for eksempel i DPS Aurdal og Otta i Sykehuset Innlandet, uten at det følger med midler som kompenserer for dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:167 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Svart på: 24.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hvordan vurdere statsråden sammenhengen mellom Nasjonal Transportplan og behovet for faglært arbeidskraft i bygg- anleggsbransjen, og hvordan vil han dekke behovet for faglært arbeidskraft i bransjen i årene som kommer?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til helseministeren

  Dokument nr. 15:166 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Svart på: 24.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hva vil helseministeren gjøre for at synssjekk etter hjerneslag iverksettes raskere og mer omfattende enn det som gjøres i dag?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:165 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kommunestyret på Kongsberg har 12. sept. 2018 gjort vedtak om at bomstasjonen på Meheia settes opp på kommunegrensa mellom Kongsberg og Notodden. Det innebærer ingen vesentlig kostnadsøkning. Derved slipper beboere/aktivitet på Meheia å betale bompenger ved kjøring innenfor Kongsbergs grenser. Dette vil gi likebehandling i forhold til andre innbyggere i Kongsberg. Er statsråden enig i at bomstasjoner bør plasseres slik at kommunens innbyggere likebehandles?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:164 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Svart på: 26.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Iht. prop. 1 fra LMD vil Regjeringen styrke det viktige bidraget skogen og aktivt skogbruk gir til sysselsetting og verdiskaping, ved å legge til rette for at en større del av det produktive skogarealet blir tatt aktivt i bruk. Samtidig ser vi at skogsindustrien flere steder i landet sliter med tilgang på råstoff, bl.a. gjelder dette i Nordland der det nå vurderes vern av store skogarealer eid av Statskog. Hvordan vil statsråden, som skogminister, sikre at industriens behov for skog ivaretas i pågående prosesser med vern av skog?
 • Skriftleg spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:163 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Svart på: 25.10.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  På hvilken måte vil fiskeriministeren bidra til en konstruktiv dialog med Nordland fylkeskommune og Vega kommune om utviklingen av Vega verdensarv?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:162 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Svart på: 29.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hva gjør helseministeren for å følge opp tiltak nr. 25 i handlingsplanen og at sikre kvinner utsatt for kjønnslemlestelse får et helhetlig godt helsetilbud?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:161 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Svart på: 24.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden sikre at kravet til 80 prosent energifleksible varmesystemer i bygg i større grad gjenspeiler reelt behov ved at kravet inkluderer baderomsoppvarming, og kan statsråden forsikre om at forskriften kommer på plass fra 1. januar 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:160 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Svart på: 23.10.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Hva er status for framtidig lokalisering av OsloMet, avdeling Akershus?
 • Skriftleg spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helseministeren

  Dokument nr. 15:159 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Svart på: 26.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hva gjør statsråden for at innbyggerne i Oppland skal oppleve mindre avstand mellom helsetilbudene i kommune og sykehus i stedet for at mange nå opplever en stadig sentralisering og mindre samhandling mellom dem?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:158 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Svart på: 22.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  I budsjettproposisjonen er det oppgitt at andelen som mottok norskopplæring i asylmottak har falt fra 58 % i 2016 til 3 % i 2017. Hva er årsaken til dette fallet i andel som får norskopplæring, hva er gjort for å sørge for at flere får norskopplæring, og på hvilken måte mener Statsråden at dette er i tråd med integreringsløftet?
 • Skriftleg spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:157 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Svart på: 22.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Kan kunnskapsministeren redegjøre for hvordan dette vedtaket konkret følges opp av regjeringen?
 • Skriftleg spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:156 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Svart på: 25.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hva vil statsråden gjøre for at ale elever skal på et godt helsesøstertilbud?
 • Skriftleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:155 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Svart på: 22.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Anniken Hauglie

  Hvilke begrensninger ligger på forsikringsselskaper i å kreve personlig informasjon fra kundene for å tilby produkter, for å ekskludere kunder fra produkter basert på personlig informasjon eller manglende tilgang til personlig informasjon og for å gi ulike priser basert på personlig informasjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:154 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Svart på: 24.10.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hva er begrunnelsen for at Forsvarsdepartementet har pålagt Forsvaret å gjennomføre en stor økning av husleien på Forsvarets utleieboliger for militært ansatte?
 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:153 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Svart på: 24.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hva skjer?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:152 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Svart på: 24.10.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  I Skedsmo kommune har det nylig kommet fram at det sannsynligvis lekker miljøgifter fra et gammelt kommunalt deponi ut i vassdragene rundt deponiet. "Konsentrasjonene av sink er akutt giftige. Det betyr at organismer i bekken dør med en gang de blir utsatt for så høye konsentrasjoner", sa Sissel Brit Ranneklev, hos NIVA til NRK 15/10/18. Kan vi forvente at situasjonen er slik andre steder i landet også og hva gjør regjeringen for å kartlegge forurensningsfaren fra nedlagte søppeldeponi?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:151 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Svart på: 24.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Mener statsråden det er konkurransevridende og prinsipielt betenkelig at næringshager som mottar offentlig finansiering fra kommuner og fylkeskommuner blir pålagt et maksimumstak for timepris for konsulenttjenester, samtidig som de konkurrerer om anbud med ordinære private bedrifter - og vil hun ta initiativ til å evaluere næringshageprogrammet?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:150 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Svart på: 25.10.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Kan utenriksministeren redegjøre for hvorvidt det kan være aktuelt for Norge å følge Østerrikes modell når det gjelder kjøpekraftsjustering av velferdsytelser?