Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1721 - 1740 av 2009)
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:289 (2018-2019)

  Innlevert: 05.11.2018

  Sendt: 06.11.2018

  Svart på: 09.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Et formål med bostøtte har vært å gjøre det mulig for varig vanskeligstilte, som uføre, å beholde eid bolig. Svært mange har nå mistet bostøtte og inntektsgrensene er svært lave. Mange må be om sosialhjelp. I Navs veiledning til Lov om sosiale tjenester står det at eiendeler av en viss verdi kan kreves solgt dersom disse ikke er nødvendige for søkerens livsopphold. Vil Nav kunne kreve salg av eid bolig når det søkes om sosialhjelp fordi bostøtten er falt bort?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:288 (2018-2019)

  Innlevert: 05.11.2018

  Sendt: 06.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  I svar på spørsmål av 19. oktober 2018 så opplyser Statsråden om at samtaler med personer satt under vergemål "gjennomføres i mindre grad enn […] antatt. Kan jeg be om at det opplyses om hvor stor andel av de som blir satt under vergemål får en slik samtale, og hvorvidt den er på telefon eller ansikt til ansikt og at andelen fordeles på de ulike kategoriene statsråden selv lister opp?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:287 (2018-2019)

  Innlevert: 05.11.2018

  Sendt: 06.11.2018

  Svart på: 13.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden bekrefte at regjeringen vil videreføre dagens tilskuddsordning for utenriksferger i NOR-registeret?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:286 (2018-2019)

  Innlevert: 05.11.2018

  Sendt: 06.11.2018

  Svart på: 19.11.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvordan ser statsråden på at kommuner bruker private og ideelle aktører til gjennomføring av samvær under tilsyn mellom barn og deres foreldre?
 • Skriftleg spørsmål fra Hadia Tajik (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:285 (2018-2019)

  Innlevert: 05.11.2018

  Sendt: 06.11.2018

  Svart på: 12.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Sia 01.01.17 har offentlege myndigheiter stilt krav om at bedrifter har lærlingar for å kunne vinne offentlege oppdrag. Kva gjer Statens Vegvesen for å sikre at bedrifter som leverer tenester etter å ha fått eit offentleg oppdrag faktisk har lærlingar, og sikrar Statens Vegvesen seg at lærlingane òg jobbar på det konkrete oppdraget som er vunne, og ikkje berre andre stader i bedrifta, og i så fall korleis?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:284 (2018-2019)

  Innlevert: 05.11.2018

  Sendt: 05.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvilke ekstra ressurser vil helseministeren stille til disposisjon slik at innføringen av pakkeforløp innen psykisk helsevern og avhengighetsbehandling skal bli vellykket?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:283 (2018-2019)

  Innlevert: 05.11.2018

  Sendt: 05.11.2018

  Svart på: 09.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Vil justisministeren på nytt vurdere et tilbud fra Sarpsborg kommune om å realisere planene for å bedre soningsforholdene av Ravneberget fengsel, mot en leiekontrakt med Kriminalomsorgen?
 • Skriftleg spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:282 (2018-2019)

  Innlevert: 02.11.2018

  Sendt: 05.11.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Svart på: 07.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  For noen år tilbake fødte jeg en datter. Hun var alvorlig syk og døde 15 måneder gammel. Tilstanden hennes var muligens genetisk betinget og gjentagelsesrisikoen er ukjent. Jeg har derfor følgende spørsmål: Dersom jeg blir gravid igjen og det viser seg at fosteret har samme tilstand, mener statsministeren at jeg selv skal få avgjøre om svangerskapet skal gjennomføres, og hva mener statsministeren med begrepet "levedyktig"? Hvor lenge mener hun at barnet må antas å leve for at det skal regnes som levedyktig?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:281 (2018-2019)

  Innlevert: 02.11.2018

  Sendt: 05.11.2018

  Svart på: 12.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Oppslag i Bygg.no har avdekket tette bånd mellom flere av Bane NORs ledere og en mulig uheldig kopling mellom en Bane NOR-direktør og selskapet som anskaffelseslederen i Follobanen leies inn fra. Det er sådd tvil om lederens kvalifikasjoner etter at hans selskap er under tvangsoppløsning etter kritikkverdige regnskapsmessige forhold. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at den gjennomgåelsen av habilitets- og ansettelsesrutiner som er varslet i Bane NOR, blir grundig og tillitsskapende?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:280 (2018-2019)

  Innlevert: 02.11.2018

  Sendt: 05.11.2018

  Svart på: 09.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Rapporten som statsråden viser til sier at fire av fem av de undersøkte typiske mottakerlandene har reguleringer for reise, kost og losji som gjøres gjeldende for utsendte arbeidstakere til disse landene. Har dette blitt diskutert med ESA, og hvilken betydning har denne informasjonen for ESAs vurdering av de norske allmenngjøringsforskriftene?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:279 (2018-2019)

  Innlevert: 02.11.2018

  Sendt: 05.11.2018

  Svart på: 09.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hva har statsråden gjort for å følge opp Stortingets vedtak, og når kan Stortinget forvente at tilsynsordning med sanksjoner er på plass?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:278 (2018-2019)

  Innlevert: 02.11.2018

  Sendt: 05.11.2018

  Svart på: 12.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden syte for at det kjem skilt som fortel bilistane på Nord-Jæren om kor bomstasjonane er og kva takstar som gjeld?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:277 (2018-2019)

  Innlevert: 02.11.2018

  Sendt: 05.11.2018

  Svart på: 12.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Valget av ny president i Brasil har skapt usikkerhet om Brasils regnskogpolitikk. Hvordan vil statsråden sikre at regnskogsatsingen bidrar til fortsatt gode resultater i lys av den nye politiske situasjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:276 (2018-2019)

  Innlevert: 02.11.2018

  Sendt: 05.11.2018

  Svart på: 08.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Regjeringen foreslår i budsjettet å legge ned flere fengselsplasser, bl.a. Bruvoll. Fengslet ble gjort permanent i 2009 i strid med det Regjeringen skriver i proposisjonen om at dette er midlertidig. Fengslet gir mange arbeidsplasser i en liten distriktskommune. Det gjelder også flere av de andre lokalitetene. Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre konkrete alternative arbeidsplasser til erstatning for statlige arbeidsplasser som regjeringen fjerner?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:275 (2018-2019)

  Innlevert: 02.11.2018

  Sendt: 02.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  1 av 5 sykepleiere slutter i løpet av sine første 10 år i jobb, noe som er en viktig grunn til den store sykepleiermangelen. Norsk Sykepleierforbund, som mener en betydelig lønnsøkning må til for å stoppe flukten fra sykepleieryrket, er nå i streik for å sikre sykepleiere samme minstelønnsnivå uavhengig av hvor de jobber. NHO Service og Handel nekter å godta dette kravet. Synes helseministeren at en slik arbeidsgiverpolitikk understøtter målet om stanse flukten fra sykepleieryrket?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:274 (2018-2019)

  Innlevert: 02.11.2018

  Sendt: 02.11.2018

  Svart på: 09.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Aksjer og driftsmidler, herunder næringseiendom, verdsettes i dag til 80 prosent. Næringseiendom har i dag en sikkerhetsventil på 96 prosent av dokumentert omsetningsverdi, jf. skatteloven § 4-10 første ledd. Verdsettelsen er foreslått satt ned til 75 prosent fra 2019. Det er imidlertid ikke foreslått en tilsvarende nedsettelse av sikkerhetsventilen, fra 96 til 90 prosent. Er dette tilsiktet?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:273 (2018-2019)

  Innlevert: 02.11.2018

  Sendt: 02.11.2018

  Svart på: 09.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hva er status i arbeidet med ny bru over Glomma på rv 22 i Fet i Akershus («Ny Glommakryssing»), hvordan vurderes de ulike traséalternativene, når legges det opp til at trasévalg er avklart og når kan ny bru stå ferdig ut i fra den tidsplanen det nå arbeides ut i fra?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:272 (2018-2019)

  Innlevert: 02.11.2018

  Sendt: 02.11.2018

  Svart på: 09.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Kan statsråden gjere greie for tvangsbruken i psykisk helsevern og informere om den har gått ned eller auka etter innføring av nytt lovverk?
 • Skriftleg spørsmål fra Jonny Finstad (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:271 (2018-2019)

  Innlevert: 02.11.2018

  Sendt: 02.11.2018

  Svart på: 09.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Widerøe har hatt svært mange kanselleringer i Nord-Norge. Er statsråden bekymret for Widerøes evne til å levere stabile flytjenester på kortbanenettet, hva tenker statsråden om Widerøes gamle flypark og tilgangen til fly fremover, og hvilke særskilte rammebetingelser finnes det som legger til rette for flyvninger på kortbanenenettet?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:270 (2018-2019)

  Innlevert: 01.11.2018

  Sendt: 02.11.2018

  Svart på: 08.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan følger helseministeren opp forslaget om abonnementsavtale for voksne når det gjelder tannbehandling, hvordan vil han innrette denne ordningen slik at den kan hjelpe flere med dårlig råd til nødvendig tannbehandling, hvilket omfang ser statsråden i dag for seg at ordningen vil få og når kan man forvente at dette tiltaket vil være iverksatt?