Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1861 - 1880 av 2009)
 • Skriftleg spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:149 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Svart på: 24.10.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hvis EØS-EFTA-landene og EU forhandler avtalene med Storbritannia uavhengig av hver andre, kan ikke det føre til ulikheter i avtalene og en fragmentering i det indre marked, der opptjente EØS-rettigheter behandles annerledes enn EU-rettigheter og innebære en tilsidesettelse av EØS-avtalens grunnprinsipper om homogenitet og likebehandling?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:148 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Svart på: 26.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvordan vil granskingen av andre kommuner legges opp, og hvor mange kommuner vil bli gjenstand for stikkprøver for å avdekke om denne typen maktovergrep mot enkeltmennesker har skjedd i flere kommuner?
 • Skriftleg spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:147 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 16.10.2018

  Svart på: 23.10.2018 av utviklingsminister Nikolai Astrup

  Hvilke konkrete konsekvenser mener Utviklingsministeren det bør få at land som får betydelige bistandsoverføringer velger å prioritere unødvendige luksusgoder i sine nasjonale budsjetter?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:146 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 16.10.2018

  Svart på: 22.10.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Har Nav rutiner som sikrer at brukere følges opp og deres rettigheter er ivaretatt dersom saksbehandler er sykmeldt, eller over lengre perioder er indisponert fra å motta og besvare henvendelser?
 • Skriftleg spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

  Dokument nr. 15:145 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 16.10.2018

  Svart på: 24.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hva vil helseministeren gjøre for sikre at de som kontakter AMK alltid tas på alvor og får hjelp når de ringer?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:144 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 16.10.2018

  Svart på: 23.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  VG har publisert en oversikt som viser at norske kommuner har økt antall registrerte psykisk utviklingshemmede med over tre tusen personer de siste ti år. Helsedirektoratet melder at det ikke er noen kontroll med at tallene er basert på korrekte diagnoser. På hvilken måte ivaretas enkeltmenneskets behov for å ikke bli påført en uriktig diagnose, og hvem har ansvar for at deres rettssikkerhet i slike saker er ivaretatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:143 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 25.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvorfor har statsråden ikke fått gjennomført felles IKT-løsning for akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i Norge, og hvordan skal han sikre medisinsk beredskap i den mest folkerike delen av landet, når datasystemene der jevnlig bryter sammen?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:142 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 19.10.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Mener statsråden det er en god ide å begrense NTNUs faglige autonomi ved å flytte ansvaret for terapiopplæring av kommende psykologer fra NTNU i Trondheim, som har lang erfaring og pedagogisk kompetanse på området, over til St Olav hospital?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:141 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 22.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Står Hordaland fylkeskommune fritt til å fastette eigne takastar på sine ferjer?
 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:140 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 22.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Kan statsråden redegjøre for logikken bak det hele?
 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:139 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 19.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hvorfor har ikke regjeringen økt potten til rettighetshavere når selve ordningen er utvidet til å gjelde flere aktører?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:138 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 23.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva er regjeringens begrunnelse for å kunne hevde at mesteparten av besetningen på Color Line ikke er sjøfolk?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:137 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 22.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  VG skriver 10.10.18 om en 8 år gammel gutt med store behov for helsehjelp og hans mor, der Moss kommune ikke følger spesialisthelsetjenestens klare råd om at hjelpen de tilbyr er uforsvarlig og kan medføre alvorlig fare. Fylkesmannen som behandler klage på saken skriver at "Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester innebærer ikke en rett til en optimal ytelse og livsstandard(..)". Mener statsråden at lovverket i tilstrekkelig grad gir barn med store helsebehov hjelpen de trenger i kommunene?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:136 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 18.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Kan helseministeren redegjøre for hvorvidt diabetestilbudet i Helse-Nord RHF er i ferd med å bygges ned?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:135 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 19.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  I møte med global konkurranse fra strømmetjenester er norsk film- og serieproduksjon avhengig av en offensiv filmpolitikk for å lykkes, derfor har mange tatt til orde for en såkalt strømmeavgift som skal sikre finansiering av norsk innhold. I filmforliket fra 2015 ble regjeringen bedt om å komme tilbake til Stortinget med sak om dette, og siden har det kommet flere avklaringer fra EU. Vil statsråden nå ta initiativ til en sak overfor Stortinget om å innføre en slik avgift?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:134 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 22.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Mange byområder i Norge har store trafikale utfordringer som bedre kan løses gjennom et tettere samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter. Mosseregionen er et eksempel på et slikt område. Vil samferdselsministeren bidra til å utvikle flere virkemidler for å løse samferdselsutfordringene også i byer som Moss?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:133 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 18.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  I forbindelse med Stortingets behandling av Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt og den tilhørende innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen, Innst. 300 S (2016-2017). Ble følgende forslag enstemmig vedtatt - «Stortinget ber regjeringen utrede en utvidelse av ordningen med byvekstavtaler til å omfatte flere byområder og fortløpende vurdere nye programmer og virkemidler for distriktene.» Når og på hvilken måte vil ministeren følge opp dette vedtaket?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:132 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 19.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hva konkret vil justisministeren gjøre for løse den svært krevende situasjonen i Politidistrikt Øst og hvordan vil justisministeren sørge for at alle landets politidistrikter settes i stand til å få ned den lange liggetiden straffesaker nå har, med mindre ressurser til drift jf. Forslag til statsbudsjettet for 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Marius Meisfjord Jøsevold (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:131 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 18.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Viser til søknad fra Saltdal videregående skole om nytt studietilbud i Sceneproduksjon. Utdanningsdirektoratet har anbefalt søknaden, men den er avslått av Kunnskapsdepartementet. Kommer statsråden til å se på Saltdal videregående skoles søknad på nytt, og eventuelt vurdere å la skola få igangsette tilbudet?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:130 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren

  Svart på: 19.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Klima- og miljøministeren ynskjer å redusere kjøtforbruket. Samstundes legg regjeringa til rette for aukt import av kjøt (ny artikkel 19-avtale, Mercosur-forhandlingar mv.). Begge desse faktorane tilseier at norsk kjøtproduksjon vil måtte verte redusert. Kor stor del av norsk kjøtproduksjon og kor mange gardsbruk meiner ministeren det er ynskjeleg å ofre for å oppnå høvesvis redusert kjøtforbruk og aukt frihandel?